Kontingent og Vedtægter

Kontingent årligt

Medlem op til 17 år           300 kr. 

Medlem fra 18 år og over   450 kr.

Pr. husstand                       900 kr. (hele husstanden incl. hjemmeboende børn/unge)

Passivt medlem                 300 kr. (støttemedlemsskab)

E-mail med indbetalingsinstrukser udsendes  kort efter indmeldelse og ellers 1 gang om året i marts/april efter generalforsamlingen.

Ordinære betalingsfrist medio april.

Medlemmer, der ikke har oplyst email-adresse, vil få tilsendt girokort.

Kontingentrestance kan medføre eksklusion - se vedtægterne §6 stk.2

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

1. Foreningens navn er Lundeborg Sejlklub. Dens hjemsted er Lundeborg.

§ 2 Foreningens formål.

1. Klubbens formål er at samle alle sejlsportsinteresserede borgere, herunder børn og unge, for herved at styrke og motivere interessen for og kendskabet til havet.

§ 3 Medlemskab af organisation.

1. Lundeborg Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet Sejlunionens love og bestemmelser.

2. Lundeborg sejlklub er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund og er undergivet forbundets love og bestemmelser. Der henvises her til forbundets love som alene vedrører sejlads i kano og kajak.

§ 4 Optagelse af medlemmer.

1. Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

2. Som aktivt eller passivt medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 7 år til 17 år.

3. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/-værge.

§ 5 Kontingent.

1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

2. Kontingent opkræves helårsvist forud med virkning fra den 1. januar.

3. For nyindmeldte betales kontingent forholdsmæssigt fra indmeldelsesdato og resten af indeværende år.

§ 6 Udmeldelse – Eksklusion.

1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

2. Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

4. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

5. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

6. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

7. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jfr. § 15.

8. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. 

§ 7 Ordinær generalforsamling.

1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

2. Til den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes medlemmerne med mindst 3 ugers varsel pr. e-mail eller pr. brev, samt på klubbens hjemmeside. Medlemmer, der ikke er registreret med en mailadresse, indkaldes eller pr. brev med mindst 3 ugers varsel.

3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

4. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

5. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde.

6. Passive medlemmer og medlemmer under 18 år har ret til at overvære generalforsamlingen.

§ 8 Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

6. Valg af formand på lige årstal

7. Valg af kasserer på ulige årstal

8. Valg af den øvrige bestyrelse som følger:

    2 medlemmer på lige årstal

    2 medlemmer på ulige årstal

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

11. Godkendelse af udvalg

12. Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg

13. Eventuelt

§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.

1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §6, stk. 7 og 8, § 15 og § 16,stk.2.

3. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling.

1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

2. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 11 Bestyrelse – Valg.

1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

2. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 medlemmer.

3. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen ved afstemning jfr. § 8, stk. 6, 7 og 8.

4. Genvalg kan finde sted.

§ 12 Konstituering – Tegningsret.

1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær.

2. De godkendte udvalg konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med udvalgsformænd.

3. Bestyrelse og udvalg fastsætter selv forretningsorden.

4. Bestyrelsen skal afholde mindst 4 årlige møder med repræsentanter for de godkendte udvalg, og kan i øvrigt afholde bestyrelsesmøder med deltagelse af andre medlemmer efter behov.

5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6 stk. 4.

6. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

7. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

8. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 13 Regnskab.

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14 Revision.

1. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. § 8.

2. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

3. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15 Vedtægtsændringer.

1. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 Foreningens opløsning.

1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en til dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

2. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes medforeningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

3. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætsligeformål

Vedtægter for Lundeborg Sejlklub