Sejlklubbens hjemmeside

EL ombord i fritidsfartøjer

FRA Duelighedsklubben.dk har vi følgende:

FRA ARTIKELSAMLINGEN: EL OMBORD I FRITIDSFARTØJER
Af Anker W. Lauridsen, forfatter til "Lystsejlernes Leksikon"

Lidt om EL:
Bådens motor trækker generatoren, der fremstiller strøm og sender strømmen til batterierne. I batterierne akkumuleres, gemmes, strømmen, indtil der trykkes på kontakten, hvorved forbindelsen ud til forbrugsstederne sluttes. Når kontakten slutter det elektriske kredsløb, frigør batterierne den akkumulerede energi. Når man taler om elektrisk strøm, har man bestemt, at strømmen går fra + plus til - minus.

Parallelforbindelse:
En parallelforbindelse er en elektrisk forbindelse, hvor pærer og andet elektrisk udstyr hver for sig er forbundet direkte til batteriet. Fordelen er, at der er samme spænding over alle de komponenter, som er tilsluttet. Pærerne kan slukkes uafhængigt af hinanden. De elektriske pærer i et hus er parallelforbundet.

Serieforbindelse:
En serieforbindelse er en el. forbindelse, hvor pærerne er forbundet efter hinanden. Denne måde er upraktisk, da spændingen over den enkelte komponent vil komme til at afhænge af, hvad der i øvrigt er tilsluttet. Går en pære ud, slukkes de andre også.

Betegnelser vedrørende elektricitet:
AC - Alternating Current - vekselstrøm.
DC - Direct Current - jævnstrøm.
A - Ampere - måleenhed for strømstyrke.
Omega - Ohm - måleenhed for elektrisk modstand i f.eks. en el-ledning.
Hz - måleenhed for frekvens.
V - Volt måleenhed for elektrisk spænding.
W - watt - måleenhed for effekt (W = V x A = J/sek.).
1 hk - hestekraft - 736 W.
h - hour - time.
Elektrisk energi eller arbejde måles i: Watttimer eller kilowatttimer = effekten gange tiden. Arbejde = W x h.
Wh - watttimer - arbejde eller elektrisk energi.
Da watt er en forholdsvis lille måleenhed anvendes ofte kilowatt, og forbruget oplyses i kWh, kilowatttimer. (1 kilowatttime = 1000 watttimer) Den elektriske energi, der bruges er: Volt gange ampere gange de antal timer, der er tændt for strømmen.

Ohms lov:
Spændingen (V) er lig strømstyrken (A) ganget med den elektriske modstand (U).
Eller:
Strømstyrken (A) er lig den elektriske spænding (V) divideret med den elektriske modstand (U).

Batterier:
Plus + er rød.
Minus - er blå eller sort.
Din bådmotor producerer vekselstrøm ved hjælp af generatoren. I generatoren omsættes vekselstrømmen til jævnstrøm med en diodeensretter.
Jævnstrømmen fortsætter fra generatoren til skibets batterier.

Septoren:
Nogle elektriske anlæg er forsynet med en septorlader, der sørger for, at der først lades på startbatteriet og derefter på forbrugsbatteriet. Septoren sikrer, at der altid først lades på motorbatteriet (startbatteriet). Først ved en spænding på 14-14,4 volt på startbatteriet åbner septoren, og der lades på alle batterierne. Når motoren stopper, lukker septoren, så der ikke kan forbruges af motorbatteriet (startbatteriet). Dermed sikrer man sig, at startbatteriet altid er fuldt opladet.
Spændingen på batterierne er 12 V jævnspænding, DC. Plus på batteriet er mærket med et + eller er rød. Minus på batteriet er mærket med et - eller er sort (måske blå). Hvis der er "orden" i farverne, er det lettere at finde rundt i el-verdenen.
Fra batterierne går strømmen til et el-panel, der er forsynet med sikringer og herfra videre ud til forbrugsstederne. Sikringerne skal sikre mod overbelastning af batterierne og ledningsnettet. En overbelastning kan skyldes en fejl i et af forbrugsstederne (lamper, lanterner m.v.). Det kan f.eks. være en kortslutning mellem + og -ledningen ved udsatte steder, f.eks. til lanternerne i masten. Disse ledninger skal jo skilles ad hvert år og efterses, de kan f.eks. være kommet i klemme eller isolationen er ødelagt.

Sikringer:
En kortslutning kan medføre brand, hvis ikke sikringssystemet er i orden. Derfor er det vigtigt at undgå overbelasting af batterier og ledningsnet. Dette er absolut et punkt, man skal være opmærksom på, for man køber mere og mere elektrisk isenkram og slutter det til det eksisterende netværk. Springer sikringen, erstatter man den måske med en sikring, der kan tåle flere ampere, og dermed er en uheldig udvikling startet.

Strøm fra bådebroen:
Man skaffer sig strøm fra land, og denne strøm er oftest 230 V vekselstrøm AC. En del af landstrømmen går til en strømforsyning, der omsætter de 230 V AC til 12 V DC, der tilsluttes skibets startbatteri eller forbrugsbatteri. Den anden del af landstrømmen på 230 V AC bibeholdes som 230 V AC ligesom i hjemmet og anvendes til f.eks. støvsugning og opvarmning, når man ligger i havn.

Nogle gode råd i omgangen med strøm:
Hav ikke landstrømmen tilsluttet båden, hvis ikke der er behov derfor. Det kan give unødvendige tæringer ved motorben/skrueaksel.
230 V elektricitet kan være livsfarlig, hvis man ikke omgås det med forsigtighed. Gå aldrig med et tilsluttet 230 V kabel i hånden - det er livsfarligt, hvis man falder i vandet. Kablet bør altid først tilsluttes i båden, derefter oppe på land. Først når kablet er på plads og i orden, tændes for strømmen.
Anbring aldrig 230 V almindelige stik eller kabler i den våde ankerbrønd. Ude på dæk/ruf eller i ankerbrønd må kun benyttes helt vandtætte stik med skruelåg og pakning (= IP 67 norm). CEE-stik i cockpit eller kistebænke er helt OK.
Sikringsleder = jord: Den tredje leder (gul/grøn) må ikke længere benævnes "jord", men skal kaldes sikringslederen for at indikere, hvor vigtig den er. Den skal med fra båd til land og den skal med rundt i bådens faste installationer.
230 V varmeovne: Benyt aldrig 230 V glødetrådsstråle/ blæsevarmere i både. Husradiatorer med olie eller de nye keramikvarmere er sikrere; men de fleste havne forbyder brug af 230 V til varme.
Tag polskoene af! Flere lystbåde er udbrændt på land samtidigt, fordi der har været en elektrisk fejl i en af bådene. Dette har engang været årsag til en kortslutning, hvorved en brand opstod, og 7 både udbrændte. For at undgå fremtidige brande af denne art på land, anbefales det, at man afmonterer polskoene fra batteriet, når båden alligevel ikke anvendes (det er ikke altid nok kun at lukke for hovedafbryderen).
Desuden kan det anbefales, at anskaffe bogen "El ombord". Der er også udgivet et hæfte med titlen "Er din båd søsikker?" Hæftet er en vejledning til kontrol af bådens sikkerhed. I øvrigt har det et udkast til kontrolskemaer, som kan være til hjælp ved f.eks. forårsklargøring og bådkøb.

Regler for brug af forlængerledninger på havnen:
Når båden ligger i vandet skal der mellem standeren på broen og båden anvendes en H 07RN-F ledning med et minimum tværsnit på 2,5 mm2 med CEE stik i begge ender. Denne ledning er dobbeltisoleret. Ledningen BØR være uden samlinger. Der må kun kobles én ledning til hvert udtag! Det er forbudt at anvende forgreninger af enhver art. Det er lovligt at bruge nødvendige - lovlige - overgangsdåser for at kunne koble sin ledning til havnens stander.
På vinterpladsen skal denne type ledning også anvendes, og der må heller ikke anvendes forgreninger, dog må man i dagtimerne og under opsyn anvende alm. forlængerledninger, ligesom man må koble flere ledninger - også alm. forlængerledninger - sammen. Brugeren er ansvarlig for, at ledningerne og samlingerne opfylder kravene til brug i fugtigt miljø (kapslingsklasse IP 44).
Hvis båden er koblet til strøm hele vinteren, må ledningen ikke ligge på jorden, hvis den krydser områder med kørende trafik. I så fald skal den beskyttes af køresikringsbakker.
Havnen har kun ansvar for sine installationer. Hvad brugerne kobler til, er deres ansvar. Havnen har ret til (pligt til) at frakoble ulovligt udstyr.
(Læs denne og andre artikler her: http://duelighed.dk/akademiets_artikler/index.htm