Sejlklubbens hjemmeside

OPSLAGSTAVLEN

Kl. 18.00      Fællesspisning i Aktivhuset

 Hovedret efterfulgt af kaffe og kage, kr. 75

 Menu: Skipperlabskovs – Ole’s speciale

 Tilmelding senest torsdag 19. marts til Dagmar på 2163 0320

Kl. 19.00      Generalforsamling

 Dagsorden

 1.      Valg af dirigent.

 2.      Bestyrelsens beretning.

 3.      Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

          samt budget for det kommende år.

 4.      Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 5.      Behandling af indkomne forslag.

          Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 12. marts 2014.

 6.      (Valg af formand – kun lige årstal.)

 7.      Valg af kasserer – kun ulige årstal.

          På valg er Lone, der genopstiller.

 8.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

          På valg er Bjarne og Torsten, der begge genopstiller.

 9.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

          På valg er Andy og Peter, der begge genopstiller.

10.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

          På valg er Kirsten, Karin og Dagmar, der alle genopstiller.

 11.    Godkendelse af udvalg.

 12.    Valg af udvalgsmedlemmer til de godkendte udvalg. 

 13.    Eventuelt.

03-03-2015